Privacyverklaring

U bevindt zich op of bent doorgestuurd vanaf een website van Hoteliers.com B.V., een leverancier van boekingssoftware en websites, die in opdracht van hotels en hotelketens boekingen verwerkt.

Hoteliers.com B.V., gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 177, 1021 KP, Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hoteliers.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hoteliers.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@hoteliers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op bij uw boeking en uw boekingsoverzicht. We zullen deze gegevens nergens anders voor gebruiken. Hoteliers.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Hoteliers.com neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoteliers.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoteliers.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen na 24 maanden automatisch worden verwijderd. Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens 2 maanden na de vertrekdatum of na annulering van uw boeking verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hoteliers.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoteliers.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om uw boeking uit te voeren, worden uw persoonsgegevens gedeeld met:


De verwerking van persoonsgegevens gebeurt altijd binnen de Europees Economische Ruimte (EER) of één landen die door de EU als veilig zijn bevonden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hoteliers.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook maakt Hoteliers.com gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@hoteliers.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Hoteliers.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoteliers.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoteliers.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via support@hoteliers.com.

Hoteliers.com heeft onder andere de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:


Technische beveiligingsmaatregelen:


Aanpassingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op https://company.hoteliers.com worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Gedempt Hamerkanaal 177
1021 KP Amsterdam, Nederland
+31205313333
https://www.hoteliers.com

Mocht u vragen hebben over uw privacy of de beveiliging van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. De Functionaris Gegevensbescherming van Hoteliers.com is te bereiken via support@hoteliers.com.